بیست و نهمین ژورنال کلاب هفتگی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

بیست و نهمین ژورنال کلاب هفتگی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

اخبار

1403/01/29 جلسه مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی با اعضای هیئت موسس و معاونت تحقیقات و فناوری
1402/12/01 بیست و هشتمین ژورنال کلاب هفتگی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی با سخنرانی دکتر آذریان

بیست و هشتمین ژورنال کلاب هفتگی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

بیست و هشتمین ژورنال کلاب هفتگی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی با سخنرانی دکتر آذریان

1402/11/03 کسب رتبه 7 کشوری در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی سال 1401
1402/10/04 برگزاری بیست و هفتمین ژورنال کلاب هفتگی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

برگزاری بیست و هفتمین ژورنال کلاب هفتگی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

برگزاری بیست و هفتمین ژورنال کلاب هفتگی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

واحدها

همایش ها

آرشیو
دوره کارآموزی جامع کرم‌سازی

کارگاه علمی - پژوهشی

دوره کارآموزی جامع کرم‌سازی

علمی - پژوهشی

کارگاه جامع تکنیک‌های مولکولی برگزار می‌گردد

کارگاه علمی - پژوهشی

کارگاه جامع تکنیک‌های مولکولی برگزار می‌گردد

علمی - پژوهشی

دوره پودمانی آشنایی با اصول نگارش مقالات کیفی

معاونت تحقیقات و فناوری

دوره پودمانی آشنایی با اصول نگارش مقالات کیفی

علمی - پژوهشی